Images-loading

Učební plán
o
bchodní akademie 63-41-M/02 (čtyřleté denní studium) 

 

Název předmětu

 

 

Ročník

Počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících

 

Celkový

počet

hodin

1.

2.

3.

4.

 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Min. a max.

počet hodin

29 - 35

29 - 35

29 - 35

29 – 35

116 - 140

Zkratky předmětů

Základní všeobecné předměty

ZVP

23 (10)

21 (12)

14  (12)

12  (10)

70 (44)

Český jazyk a literatura

ČJL

3    (1)

3    (1)

3    (1)

3    (1)

12  (4)

Anglický jazyk   

ANJ

3    (3)

3    (3)

3    (3)

3    (3)

12 (12)

Německý jazyk

NEJ

3    (3)

3    (3)

3    (3)

2    (2)

11 (11)

Matematika

MAT

3    (1)

3    (3)

3    (3)

2    (2)

11  (9)

Dějepis

DĚJ

2

1

0

0

3

Základy společenských věd

ZSV

2

1

0

0

3

Mediální výchova

MV

0

1

0

0

1

Základy přírodních věd

ZPV

3

2

0

0

5

Tělesná výchova

TEV

2   (2)

2    (2)

2    (2)

2   (2)

8   (8)

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

2

0

0

4

 


 

Základní odborné předměty

ZOP             

8    (2)

11  (5)

11   (7)

13   (4)

43    (18)

Ekonomika

EKO

3

3

3

4

13

Účetnictví

UCE

0

3    (3)   

4    (4)   

4     (4)   

11    (11)

Účetnictví na počítači

UPC

0

0

1    (1)

0

1      (1) 

Daně

DAN

0   

0

0

2

2   

Informační technologie

ITE

2    (2)

2    (2)

2    (2)

0

6      (6)

Písemná a elektronická komunikace

PEK

3    

1   

1   

1    

6     

Právo

PRA

0

0

0

2

2

Statistika

STA

0

2

0

0

2

Praxe

PXE

0

0

2 týdny

0

2 týdny

Základní předměty celkem

31  (12)

32  (17)

27  (21)

27  (16)

117  (66)

 

-  číslo v závorce (2) udává počet vyučovacích hodin, kdy se třída může dělit na skupiny

-  dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP

   a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd

 

Výběrové předměty dle zaměření

 

Zaměření OA

 

0

0

5

4

9

Veřejná správa

VS

0

0

1

0

1

Cvičení z ekonomiky

CvE

0

0

1

0

1

Obchodní korespondence

OK

0

0

1

0

1

Fiktivní firma

FF

0

0

2

0

2

Cvičení z účetnictví

CvU

0   

0

0   

2

2

Společenský a obchodní styk

SPOS

0   

0

0   

1

1

Účetní software

US

0   

0

0   

1

1

Celkem blok pro OA

0

0

5

4

9

 

 

 

 

Zaměření na cestovní ruch

 

0

0

5

4

9

Zeměpis cestovního ruchu

ZCR

0

0

2

0

2

Angličtina cestovního ruchu

ACR

0

0

1

0

1

Fiktivní firma

FF

0

0

2

0

2

Ekonomika cestovního ruchu

ECR

0

0

0

2

2

Průvodcovství

PRU

0

0

0

2

2

Celkem blok pro CR

0

0

5

4

9

 

-       každý žák si ve druhém pololetí 2. ročníku dle svého zvážení vybere blok odborných předmětů (zvolí si zaměření)

-       otevření výuky studijního oboru se zaměřením bude podmíněno dostatečným počtem zájemců

 

Povinně volitelné předměty

 

0

0

2    (2)

2    (2)

4

Anglická konverzace

AK

0

0

2    (2)

2    (2)

4    (4)

Matematická cvičení

MAC

0

0

2

2

4

 

-       Každý žák si povinně vybere min. 1 předmět. Může zvolit i oba předměty.

 

Nepovinné předměty

 

0

0

2

2

4

Ruský jazyk

RJn

0

0

2

2

4

Španělský jazyk

SJn

0

0

2

2

4

Francouzský jazyk

FJn

0

0

2

2

4

 

-       žáci si mohou vybrat maximálně jeden nepovinný předmět

-       otevření výuky nepovinného předmětu bude podmíněno dostatečným počtem zájemců

 

Další poznámky k učebnímu plánu:

1) Učební plán může být aktualizován s ohledem na státní maturity, dle požadavků studentů (příprava na VŠ) a podle možností

     školy nebo potřeb regionu.

2)  Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v rámci jednotlivých ročníků nesmí být nižší než 29 a vyšší než 35 vyučovacích

      hodin.

3)  Výuka některých předmětů je dle potřeby (charakter předmětu a počet žáků ve třídě) rozdělena na studijní skupiny.

4)  Předmět „PRAXE“ je řešen firemní praxí v podnicích v rozsahu 2 týdnů a povinným předmětem fiktivní firma v rozsahu

     2 vyučovacích hodin týdně ve 3. ročníku.

5)  Pro 3. a 4. ročník si žáci musí zvolit zaměření studijního oboru (blok odborných předmětů).

6)  O otevření výuky odborného bloku se zaměřením či nepovinného předmětu vždy rozhodne podle počtu zájemců ředitel školy.