Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Obchodní akademie v denní formě vzdělávání

    Přijímací řízení pro denní formu:

Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace:

https://prijimacky.cermat.cz/ 

Vyhláška k přijímacímu řízení:
https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne - 

 

1.      termín

 

12. dubna 2022 - úterý

 

              2.      termín

 

13. dubna 2022 - středa

 

Bližší informace k termínům na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2022.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2022 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303


541 01 Trutnov


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky (uvedené na přihlášce) podrobné pokyny.
 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2022/23 

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

pracoviště Trutnov

denní

63-41-M/02

4 roky

2

52


Obor vzdělání:63-41-M/02  Obchodní akademie  (ŠVP Obchodní akademie)
denní forma vzdělávání
 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

Ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Body se vypočítávají z prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.

Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: B → A → C .
VÍCE V TÉTO KATEGORII