Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov  vyhlašuje

Přijímací řízení:
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 do oborů vzdělání:   

-    Obchodní akademie v denní formě vzdělávání
-    Zdravotnické lyceum
-    Praktická sestra v denní formě vzdělávání
-    Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá zkrácená forma

Přijímací řízení pro denní formu:

Povinným kritériem pro přijímací řízeníje účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace: https://bit.ly/2R3Mav1

Vyhláška k přijímacímu řízení: https://bit.ly/2FNKiVn


Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne : 

 

1.      termín

12. dubna 2019 - pátek

 

2.      termín 

15. dubna 2019 - pondělí

 

Bližší informace k termínům na:  https://bit.ly/2DrP21e

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 13. a 14. května 2019.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v denní i dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu ak výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek:

do 1. 3. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Procházkova 303

541 01 Trutnov

 

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.


Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2019/20

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

1

52

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

denní

53-41-M/03

4 roky

2

60

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

2

30

 

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2019/2020  do oborů vzdělání 

Obor vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Obchodní akademie) - denní forma vzdělávání


Uchazeči budou přijímáni na základě:


A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky
C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

Odkaz na ukázkové testy: https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

Ad C) výsledků  vysvědčení z posledních dvou ročníků (závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku),ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Body se vypočítávají z prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ,víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk,matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.

Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: B → A → C .Obor vzdělání:  78-42-M/04  Zdravotnické lyceum (ŠVP Promedicus) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.


Odkaz na ukázkové testy: 
https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)  prospěch z profilového předmětu –přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.


ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.
Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou,event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů. 

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.

Obor vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra) - denní forma vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

B) výsledku písemného testu z matematiky

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

 

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50. 


ad B) písemný test z matematiky
Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50. 

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.


Odkaz na ukázkové testy: 
https://bit.ly/2Dp4k6M


Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body.(Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 166, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů. 

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D.


Přijímací řízení pro dálkovou tříletou zkrácenou formu:

 

1.      termín

12. dubna 2019 - pátek

 

                                 2.      termín 

15. dubna 2019 - pondělí

 

Uchazeč si vybere jeden z termínů, kdy absolvuje přijímací řízení na naší škole.

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 13. a 14. května 2019.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem. 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2019 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

  

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

dálková

53-41-M/03

3 roky

1

34Obor vzdělání: 53-41-M/03  Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra, verze 02)
dálková forma vzdělávání – zkrácené tříleté studium

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A)   písemného testu z přírodopisu(zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ),

B)    výsledků maturitní zkoušky (doložených ověřenou kopií maturitního vysvědčení),

C)    zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka,zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.


Přitom se hodnotí:


ad A) písemný test z přírodopisu (zaměřený na znalosti z biologie člověka v úrovni znalostí ze ZŠ).

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 100, požadované minimum je 20 bodů.

ad B) dosažené výsledky z předchozí maturitní zkoušky:

·        celkový průměrný prospěch na maturitním vysvědčení 20 bodů za vyznamenání,

·        15 bodů za prospěch do průměru 1,50 - tj. bez vyznamenání,

·        10 bodů při průměrném prospěchu v rozmezí od 1,51 do 2,00,

·        při průměrném prospěchu v rozmezí od 2,01 do 2,5 nejsou přiděleny preferenční body,

·        při průměrném prospěchu přesahujícím 2,5 je za každou další 1/10 přidělen záporný bod (tj.  -1).


Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 
20.

 

ad C) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, možnost získání dalších preferenčních bodů v rozpětí:  0-10 b

Na potvrzeném samostatném dokladu uchazeč doloží:

  • pokud je zaměstnán v zdravotnickém či sociálním zařízení (5 bodů),
  • prokázaný zájem o zdravotnictví: aktivní práce v ČČK, účast v soutěžích v první pomoci apod. (5 bodů).

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 10.

 

Maximální počet bodů je 130 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií považováno nejméně 25 bodů  dosažených v sečtení bodů kritérií A+B+C. Za současného splnění podmínky minimálních 20 bodů z písemného testu z přírodopisu.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C .

Příklad písemného  testu z přírodopisu naleznete zde:  ->>


VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Přijímací kritéria OA 2019/20
pdf 346.64 kB