Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Výsledky přijímacího řízení  - první kolo denního studia2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do oborů vzdělání:   

 

·       Obchodní akademie v denní formě vzdělávání

Přijímací řízení pro denní formu:

 

Zákony

Vyhlášky

Opatření obecné povahy MŠMT

 

Termín podání přihlášek: do 18. 6. 2021 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

 


VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Procházkova 303

541 01 Trutnov

 

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ve druhém kole ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2021/2022

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

2

6

 Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2021/2022 ve druhém kole

Obor vzdělání:   

63-41-M/02  Obchodní akademie  (ŠVP Obchodní akademie) denní forma vzdělávání

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:

výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

 

Body se vypočítávají z prospěchu z prvního pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.

 

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.

 

Za splnění kritérií je považováno minimálně 25 bodů.

 

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí nižší součet  známek nejdříve z předmětu:

matematika 

v případě trvání rovnosti následně z předmětu

český jazyk 
a následně
první cizí jazyk

Přijímací řízení:

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do oborů vzdělání:   

 

  • ·        Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání
  • ·        Praktická sestra v denní formě vzdělávání 
  • ·        Obchodní akademie v denní formě vzdělávání
  • ·        Praktická sestra v dálkové formě vzdělávání – tříletá pomaturitní zkrácená forma

 
Přijímací řízení pro denní formu:

 

Povinným kritériem školy pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Odkaz na bližší informace:

Zákony

Vyhlášky

Opatření obecné povahy MŠMT

 

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne - 

 

1.      termín

 

12. dubna 2021 - pondělí

 

 

2.      termín

 

13. dubna 2021 - úterý

 

·       Bližší informace k termínům:  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  [PDF, 245 kB]

 

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 12. a 13. května 2021.

 

Uchazeči o obor praktická sestra v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 musí být odeslány škole, na kterou se uchazeč hlásí.

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

 

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Procházkova 303

541 01 Trutnov

Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky podrobné pokyny.

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2021/2022

 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus)

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

denní

53-41-M/03

4 roky

2

60

Obchodní akademie

(ŠVP OA Trutnov)

denní

63-41-M/02

4 roky

2

52

 

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2021/2022  do oborů vzdělání

Obor vzdělání:   

63-41-M/02  Obchodní akademie  (ŠVP Obchodní akademie) denní forma vzdělávání

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:

A) výsledku písemného testu z českého jazyka

 

B) výsledku písemného testu z matematiky

 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

 

Přitom se hodnotí:
ad A) písemný test z českého jazyka

Při hodnocení bodu A je maximální počet bodů 50.


ad B) písemný test z matematiky

 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

Ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Body se vypočítávají z prospěchu z prvního pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ). Za každý výsledný prospěch z jednoho vysvědčení může uchazeč získat maximálně 25 bodů, v součtu tedy maximálně 50 bodů.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet vždy ze známek sedmi hlavních předmětů - český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, případně z podobně zaměřených předmětů. Za jedničku neodečítáme žádné body, za dvojku odečítáme 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami z výše uvedených předmětů na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atp.

Maximální počet bodů je 150 daný součtem ve všech výše uvedených kritériích A+B+C.

Za splnění kritérií z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: B → A → C.


VÍCE V TÉTO KATEGORIIicon
Kritéria pro přijetí uchazečů - 2.kolo
pdf 352.05 kB
icon
Kritéria pro přijetí uchazečů
pdf 375.39 kB
icon
Informace pro uchazeče
pdf 248.62 kB
icon
Přihláška na SŠ denní
xlsx 28.42 kB